Leidimų išdavimo tvarkos aprašas

LEIDIMŲ ATLIKTI ARCHEOLOGINIUS TYRIMUS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja leidimo atlikti archeologinius tyrimus (toliau – Leidimas) išdavimo, atsisakymo išduoti Leidimą, Leidimo galiojimo pratęsimo, Leidimo galiojimo sustabdymo ir galiojimo sustabdymo panaikinimo, Leidimo galiojimo panaikinimo, Leidimo dublikato išdavimo, archeologinių tyrimų projektų (toliau – Projektas) keitimo ar papildymo tvarką.

2. Leidimus išduoda Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas).

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 18 straipsnio 2 dalimi ir 6 dalimi, Leidimai išduodami humanitarinių mokslų srities istorijos mokslo krypties archeologijos mokslo šakos mokslininkams (tyrėjams, turintiems mokslo laipsnį) ir atestuotiems nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos archeologinių tyrimų specializacijos specialistams (toliau visi kartu vadinami – tyrėjas).

4. Tyrėjai, prašantys išduoti Leidimą, išskyrus Aprašo 3 punkte nurodytus mokslininkus, turi būti atestuoti Specialistų, vykdančių nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, rengiančių tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atliekančių tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovaujančių tokiems darbams, atliekančių paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-146 (Žin., 2005, Nr. 60-2157), nustatyta tvarka ir turėti galiojančius nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos archeologinių tyrimų specializacijos specialisto atestatus.

5. Projektai rengiami, archeologiniai tyrimai atliekami ir archeologinių tyrimų ataskaitos bei pažymos rengiamos Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-538 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 109-5162; toliau – Archeologinio paveldo tvarkybos reglamentas), nustatyta tvarka.

6. Projektus aprobuoja Mokslinė archeologijos komisija (toliau – Komisija), kurios sudėtį ir nuostatus tvirtina Departamento direktorius. Atsakingas už Leidimų išdavimą yra Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas Komisijos sekretorius (toliau – sekretorius). Leidimai registruojami Departamento elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje.

7. Leidimai išduodami nuo einamųjų metų kovo 1 dienos ir galioja iki einamųjų metų lapkričio 30 dienos. Leidimų galiojimo terminas gali būti pratęstas arba Leidimas  gali būti išduotas po einamųjų metų lapkričio 30 dienos iki kitų metų lapkričio 30 dienos, jeigu užtikrinamos tyrimams atlikti būtinos sąlygos – teigiama tyrimų aplinkos temperatūra ir neįšalęs gruntas tyrimų vietoje. Leidimas pildomas vienu egzemplioriumi. Leidimą pasirašo, ant jo Departamento antspaudą uždeda ir Leidimą įregistruoja sekretorius. Leidimas laikomas išduotu jo įregistravimo dieną. Kiekvienais metais išduotų leidimų numeracija pradedama iš naujo.

8. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

Elektroninis formatas – PDF 1.7 formatas, kuriame rastriniai vaizdai pateikiami ne žemesnės kaip 200 dpi rezoliucijos RGB paletėje, o tekstas – su lietuvių kalbos raidynu;

Elektroninė rinkmena – duomenų rinkinys (failas), turintis vardą;

DVS „Avilys“ – Departamento elektroninė dokumentų valdymo sistema „Avilys“.

9. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Archeologinio paveldo tvarkybos reglamente ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

10. Prašymų ir Projektų pateikimas

11. Leidimui gauti tyrėjas Departamentui pateikia prašymą (1 priedas) ir Projektą. Prašymas ir Projektas turi būti pasirašyti tyrėjo.

12. Pirmą kartą prašantis Leidimo turi atitikti Aprašo 3 punkto reikalavimus. Kitą Leidimą toks tyrėjas gali gauti, tik Archeologinio paveldo tvarkybos reglamento nustatyta tvarka atsiskaitęs už pirmąjį kartą gautą Leidimą. Ar tyrėjas atitinka nurodytus reikalavimus, tikrina sekretorius.

Jeigu prašoma išduoti vieną Leidimą atlikti archeologinius žvalgymus visoje senojo miesto vietos, senamiesčio ar miesto istorinės dalies teritorijoje, Projekte turi būti nurodoma pirmoji konkreti šioje teritorijoje planuojama tirti vieta, o vietos, kurias tirti būtinybė atsirado vėliau, nurodomos pateikiamuose Komisijai svarstyti Projektų papildymuose, informuojant, kad tyrimai bus atliekami pagal jau išduotą Leidimą.

Jeigu prašoma išduoti Leidimą atlikti archeologinius tyrimus po einamųjų metų lapkričio 30 dienos arba esant neigiamai oro temperatūrai, ar įšalusiam gruntui, tyrėjas prašyme pateikia išsamią informaciją, kaip bus užtikrinamos tyrimams atlikti būtinos sąlygos – teigiama tyrimų aplinkos temperatūra ir neįšalęs gruntas tyrimų vietoje. Prie prašymo pridedamas archeologinių tyrimų užsakovo raštiškas patvirtinimas, kad jis įsipareigoja imtis priemonių (nurodant konkrečias priemones), užtikrinančių šiame punkte nurodytas archeologiniams tyrimams atlikti būtinas sąlygas.

13. Aprašo 10–12 punktuose nurodyti dokumentai pateikiami Departamentui elektroniniu formatu elektroninio pašto adresu mak@heritage.lt arba siunčiami pašto korespondencijos siunta, arba pateikiami per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, Departamente įdiegus Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą (KPEPIS)  – per šią sistemą, arba kitu būdu pristatomi į Departamentą. Tolesnis susirašinėjimas tarp tyrėjo ir Departamento dėl Leidimo išdavimo vyksta elektroniniu paštu, Departamentui tyrėjas elektroninius laiškus siunčia adresu mak@heritage.lt, Departamentas tyrėjui – jo prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu, išskyrus atvejus, kai tyrėjas prašyme pareiškia pageidavimą gauti informaciją iš Departamento kitu jo pasirinktu būdu (toliau – tyrėjo pasirinktas būdas). Susirašinėjimą su tyrėju organizuoja ir koordinuoja sekretorius.

14. Prašymas ir Projektas Departamentui pateikiami elektroniniu formatu elektroniniu paštu vienoje elektroninėje rinkmenoje. Elektroninės rinkmenos pavadinimas sudaromas mažosiomis lotyniškomis raidėmis, nurodant tyrėjo pavardę ir tiriamos vietos adresą (savivaldybės, vietovės, miesto, gatvės pavadinimą ir pastato numerį), nevartojant lietuviškų raidžių su diakritiniais ženklais, tarpų ir skyrybos ženklų (pavyzdžiui, „pavarde_telsiursav_telsiai_geliug2.pdf“).

 

Prašymų ir Projektų svarstymo Komisijoje organizavimas

15. Projektų svarstymą Komisijoje organizuoja sekretorius.

16. Numatytą Komisijos svarstymų mėnesinį grafiką sekretorius, suderinęs su Komisijos pirmininku, prieš tris darbo dienas iki mėnesio pradžios skelbia Departamento interneto svetainėje ir Leidimų archeologiniams tyrimams atlikti duomenų bazėje interneto adresu http://archeologijosdb.kpd.lt (toliau – Leidimų DB). Komisijos svarstymai vyksta vieną kartą per savaitę, Komisijos pirmininkas, esant būtinybei, gali nuspręsti svarstymus organizuoti dažniau.

17. Komisijai svarstyti teikiami tik Aprašo ir Archeologinio paveldo tvarkybos reglamento sudėties ir įforminimo reikalavimus atitinkantys prašymai ir Projektai.

18. Sekretorius, gavęs prašymą ir Projektą:

18.1. ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroniniu paštu ar kitu tyrėjo pasirinktu būdu praneša tyrėjui, kad jo prašymas ir Projektas gautas, patikrina gauto prašymo ir Projekto atitikimą Apraše ir Archeologinio paveldo tvarkybos reglamente nustatytiems įforminimo ir sudėties reikalavimams. Jeigu tyrėjas pateikė prašymą ir Projektą, neatitinkantį nustatytų sudėties ir įforminimo reikalavimų, sekretorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo ir Projekto gavimo dienos apie tai elektroniniu paštu ar kitu tyrėjo pasirinktu būdu praneša tyrėjui ir paprašo ištaisyti nurodytus trūkumus;

18.2. patikrina, ar yra Aprašo 40.1, 40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 40.11, 40.12, 40.13, 40.15, 40.16, 40.17 punktuose numatyti Leidimo neišdavimo pagrindai. Jeigu nustatomi šie Leidimo neišdavimo pagrindai, Projektas Komisijai svarstyti neteikiamas, o apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroniniu paštu ar kitu tyrėjo pasirinktu būdu pranešama tyrėjui, nurodant projekto neteikimo Komisijai priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką.

19. Prašymai ir Projektai nagrinėjami artimiausiame Komisijos svarstyme, jeigu jie gauti Departamente ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki paskelbtos svarstymo dienos (prašymo ir projekto gavimo Departamente diena į šį terminą neįskaitoma), vėliau gauti prašymai ir Projektai, atitinkantys Aprašo ir Archeologinio paveldo tvarkybos reglamento sudėties ir įforminimo reikalavimus, teikiami nagrinėti kitame Komisijos svarstyme. Pagal Aprašo 18.1 punkte nurodytas sekretoriaus pateiktas pastabas pataisytas prašymas ar (ir) Projektas, gautas Departamente vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki paskelbtos artimiausio svarstymo dienos, taip pat teikiamas nagrinėti ne artimiausiame, bet kitame Komisijos svarstyme. Esant neatidėliotinai būtinybei, Komisijos pirmininkas išimties tvarka gali nuspręsti teikti Komisijai svarstyti ir vėliau, negu prieš 3 darbo dienas iki paskelbtos svarstymo dienos gautus Projektus.

20. Likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki Komisijos svarstymo dienos, sekretorius Aprašo 19 punkte nustatytais terminais gautus prašymus ir Projektus patalpina į Leidimų DB ir apie tai elektroniniu paštu informuoja Komisijos narius, Departamento teritorinius padalinius, kurių veiklos teritorijoje numatomi archeologiniai tyrimai (padalinius gali informuoti per DVS „Avilys“) bei prašymus ir Projektus pateikusius tyrėjus. Prašymų ir Projektų patalpinimas Leidimų DB reiškia, kad jie yra įtraukti į artimiausią Komisijos svarstymo darbotvarkę.

21. Departamento teritoriniai padaliniai, gavę sekretoriaus elektroninį laišką arba pranešimą per DVS „Avilys“ apie Leidimų DB patalpintus prašymus ir Projektus, įvertina, ar pagal jų turimus duomenis Projekte numatytos tyrimų vietos atitinka galiojančiuose teritorijų planavimo dokumentuose, statybos ar tvarkybos darbų projektuose numatytas žemės judinimo vietas ir likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki numatytos šių prašymų ir Projektų svarstymo Komisijoje dienos elektroniniu paštu adresu mak@heritage.lt arba per DVS „Avilys“ pateikia motyvuotas pastabas, pasiūlymus, papildomus paveldosaugos reikalavimus, jeigu jų turi, dėl planuojamų atlikti archeologinių tyrimų. Sekretorius teritorinių padalinių pastabas, pasiūlymus, papildomus paveldosaugos reikalavimus jų gavimo dieną elektroniniu paštu persiunčia Komisijos nariams.

 

Prašymų ir Projektų svarstymas Komisijoje

 

22. Projektai svarstomi Komisijos posėdžiuose (Komisijos nariams fiziškai dalyvaujant svarstyme tam skirtoje Departamento patalpoje) arba elektroniniu būdu, svarstymo būdą konkrečiu atveju nustato Komisijos pirmininkas, jį sekretorius nurodo mėnesiniame svarstymų grafike. Prašymų ir Projektų svarstymas laikomas teisėtu, jeigu svarstyme Komisijos posėdyje arba elektroniniu būdu dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių. Ar svarstyme dalyvauja šiame punkte nurodytas narių skaičius, kontroliuoja Sekretorius.

23. Jeigu tyrėjų pateikti prašymai ir Projektai svarstomi elektroniniu būdu:

23.1. Komisijos nariai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sekretoriaus elektroninio laiško apie Leidimų DB patalpintus prašymus ir Projektus gavimo dienos elektroniniu paštu adresu mak@heritage.lt balsuodami pateikia motyvuotas išvadas dėl kiekvieno svarstomo Projekto, pasiūlydami vieną iš Aprašo 26 punkte numatytų sprendimų;

23.2. sekretorius gautas Komisijos narių išvadas ir balsavimo rezultatus ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroniniu paštu nusiunčia Komisijos pirmininkui ir visiems Komisijos nariams;

23.3. Komisijos pirmininkas išnagrinėja ir apibendrina Komisijos narių išvadas ir balsavimo rezultatus jų gavimo dieną ir sekretoriui elektroninio pašto adresu mak@heritage.lt pateikia Aprašo 26 punkte nurodytą galutinį Komisijos sprendimą dėl kiekvieno apsvarstyto Projekto. Jeigu Komisija priėmė Aprašo 26.2, 26.3 ar 26.4 punktuose nurodytus sprendimus, Komisijos pirmininkas pateikia apibendrintas ir sukonkretintas Komisijos pastabas dėl kiekvieno svarstyto Projekto. Komisijos pirmininkas elektroniniu būdu gali prašyti svarstyme dalyvavusių Komisijos narių pateikti savo išvadų paaiškinimus, elektroniniu būdu organizuoti gautų išvadų ir siūlymų aptarimą tarp svarstyme dalyvavusių Komisijos narių, papildomai prašyti jų nuomonių, organizuoti Komisijos narių pakartotinį balsavimą, prašyti tyrėjo pateikti paaiškinimus dėl pateikto Projekto.

24. Komisija priima sprendimą, jeigu Komisijos posėdžiuose arba elektroniniu būdu už Aprašo 26 punkte nurodytą sprendimą balsuoja daugiau kaip pusė svarstyme dalyvaujančių Komisijos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas. Balsavimo rezultatus tikrina Sekretorius. Priimdami sprendimą Komisijos posėdžiuose arba elektroniniu būdu Komisijos nariai privalo vertinti ir Departamento teritorinių padalinių pateiktas pastabas bei dėl jų pasisakyti. Komisijos posėdžiuose gali dalyvauti tyrėjas, Departamento atstovai, kiti suinteresuoti asmenys.

25. Komisijos narys balsuojant Komisijos posėdžiuose arba elektroniniu būdu privalo nusišalinti, jeigu svarstomi jo, ar jo giminaičio, ar šeimos nario prašymas ir Projektas arba kai Komisijos sprendimas yra susijęs su jo ar jo artimo giminaičio (tėvo, vaiko, senelio, vaikaičio, brolio, sesers), ar šeimos nario asmeniniu turtiniu ar neturtiniu suinteresuotumu, galinčiu turėti įtakos sprendimams atliekant Komisijos nario pareigas. Komisijos nario nusišalinimas turi būt išreikštas Komisijos posėdyje (sekretorius apie nusišalinimą įrašo svarstymo protokole) arba elektroniniu paštu arba raštu.

26. Komisijos priimami sprendimai:

26.1. aprobuoti Projektą;

26.2. aprobuoti Projektą su pastabomis, pagal kurias tyrėjui pataisius Projektą, Projektas pakartotinai svarstyti Komisijai neteikiamas;

26.3. neaprobuoti Projekto, grąžinti tyrėjui jį pataisyti pagal Komisijos pastabas ir teikti pakartotinai Komisijai svarstyti;

26.4. neaprobuoti Projekto, motyvuotai iš esmės nepritariant Projekte numatytiems tyrimams, kaip neatitinkantiems Archeologinio paveldo tvarkybos reglamento, kultūros paveldo apsaugos reikalavimų (konkrečiai nurodant, kurių reikalavimų neatitinka).

27. Komisijos sprendimai įforminami svarstymo protokolu, kurį surašo sekretorius, o pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius. Sekretorius su protokolu supažindina komisijos narius, kurie dėl jo turinio gali pareikšti pastabas Komisijos pirmininkui. Protokole fiksuojami svarstyti klausimai, balsavimo rezultatai, priimti sprendimai, Komisijos narių nusišalinimai ir kt. Prie protokolo pridedamos balsuojant elektroniniu paštu gautos Komisijos narių išvados, nusišalinimai, Komisijos posėdžių garso įrašai (jeigu posėdis Komisijos pirmininko sprendimu įrašinėjamas), Departamento teritorinių padalinių pastabos (jeigu jos buvo gautos), į skaitmeninę laikmeną (CD arba DVD) įrašyti apsvarstyti prašymai bei apsvarstyti Projektai.

 

Leidimų išdavimas

 

28. Sprendimas išduoti Leidimą arba atsisakyti jį išduoti turi būti priimtas ir apie jį informuotas tyrėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir Projekto gavimo Departamente dienos. Kai dėl objektyvių priežasčių Leidimo išdavimo procedūra negali būti baigta, ji gali būti pratęsta, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Tyrėjui apie termino pratęsimą pranešama elektroniniu paštu arba tyrėjo pasirinktu būdu ir nurodomos pratęsimo priežastys. Pranešimus rengia sekretorius.

29. Leidimus rengia ir pagal pateiktus Departamento struktūrinių padalinių siūlymus (jeigu buvo gauti) papildomus paveldosaugos reikalavimus juose įrašo sekretorius. Tyrėjas, gavęs Leidimo originalą arba Leidimo kopiją elektroniniu paštu elektroniniu formatu ir pradėjęs pagal jį vykdyti archeologinius tyrimus, laikomas besąlygiškai sutikusiu su Leidime nurodytais reikalavimais.

30. Komisijai priėmus Aprašo 26.1 punkte nurodytą sprendimą, sekretorius išduoda Leidimą ir jį registruoja Leidimų DB ne vėliau kaip per dvi darbo dienas, neviršijant bendro Aprašo 28 punkte nustatyto 10 darbo dienų termino. Sekretorius Leidimo kopiją elektroniniu paštu elektroniniu formatu ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Leidimo įregistravimo dienos išsiunčia tyrėjui ir Departamento teritoriniam padaliniui, kurio veiklos teritorijoje numatomi archeologiniai tyrimai (padaliniui gali perduoti ir per DVS „Avilys“). Departamento teritorinis padalinys apie išduotą Leidimą informuoja atitinkamos savivaldybės administraciją.

Jeigu tyrėjas ar jo atstovas atvyksta į Departamentą atsiimti Leidimo originalo, Leidimo originalas pasirašytinai įteikiamas tyrėjui ar jo atstovui, kopija paliekama Departamente.

Jeigu tyrėjas elektroniniu paštu adresu mak@heritage.lt ar tyrėjo pasirinktu būdu pateikia sekretoriui prašymą gauti Leidimą pašto korespondencijos siunta nurodytu pašto adresu, sekretorius Leidimo originalą tyrėjui išsiunčia registruota pašto korespondencijos siunta ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroniniu paštu ar tyrėjo pasirinktu būdu informuoja tyrėją. Leidimo kopija paliekama Departamente.

31. Komisijai priėmus 26.2 punkte nurodytą sprendimą, sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie šį sprendimą elektroniniu paštu ar tyrėjo pasirinktu būdu informuoja tyrėją, nurodydamas šio sprendimo apskundimo tvarką. Pagal Komisijos pastabas pataisytą ir tyrėjo pasirašytą Projektą tyrėjas pateikia elektroniniu paštu adresu mak@heritage.lt. Sekretorius, įsitikinęs, kad Projektas pataisytas pagal Komisijos pastabas, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas išduoda Leidimą ir jį patalpina Leidimų DB. Sekretorius Leidimo kopiją elektroniniu paštu elektroniniu formatu ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Leidimo įregistravimo dienos išsiunčia tyrėjui ir Departamento teritoriniam padaliniui, kurio veiklos teritorijoje numatomi archeologiniai tyrimai (padaliniui gali perduoti ir per DVS „Avilys“). Departamento teritorinis padalinys apie išduotą Leidimą informuoja atitinkamos savivaldybės administraciją.

Jeigu tyrėjas ar jos atstovas atvyksta į Departamentą atsiimti Leidimo originalo, Leidimo originalas pasirašytinai įteikiamas tyrėjui ar jo atstovui, kopija paliekama Departamente.

Jeigu tyrėjas elektroniniu paštu adresu mak@heritage.lt ar tyrėjo pasirinktu būdu pateikia sekretoriui prašymą gauti Leidimą pašto korespondencijos siunta nurodytu pašto adresu, sekretorius Leidimo originalą tyrėjui išsiunčia registruota pašto korespondencijos siunta ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroniniu paštu ar tyrėjo pasirinktu būdu informuoja tyrėją. Leidimo kopija paliekama Departamente.

32. Leidime paprastai įrašomas vienas numatytas tyrinėti objektas. Kai planuojama atlikti archeologinius žvalgymus senojo miesto vietos, senamiesčio ar miesto istorinės dalies teritorijoje, ar žvalgomuosius archeologinius tyrimus tiesiniuose objektuose arba vykdyti dar nežinomų nekilnojamųjų kultūros vertybių paiešką tyrėjo pasirinktame regione, Leidime gali būti įrašyta ir archeologinio paveldo objektų grupė, kultūros paveldo vietovė, daugiau negu viena gyvenamoji vietovė, savivaldybės ar jų dalys, Baltijos jūros plotai, senojo miesto vietos, senamiesčio ar miesto istorinės dalies teritorijos, kultūros paveldo objektų ar vietovių apsaugos zonos.

33. Kai archeologiniams tyrimams atlikti sudaroma archeologinių tyrimų grupė, grupės vadovas laikomas už archeologinius tyrimus ir atsiskaitymą už juos atsakingu asmeniu ir Leidimas išduodamas jo vardu. Grupės nariai yra humanitarinių mokslų srities istorijos mokslo krypties archeologijos mokslo šakos mokslininkai arba atestuoti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos archeologinių tyrimų specializacijos specialistai. Atestuoti specialistai turi turėti kvalifikacinę kategoriją, leidžiančią užsiimti atestate nurodytąja veiklos rūšimi objektuose, kuriuose  tirs grupė.

34. Jeigu atliekant ar atlikus archeologinius žvalgymus, vadovaujantis Archeologinio paveldo tvarkybos reglamentu, iškilo būtinybė atlikti žvalgomuosius ar detaliuosius archeologinius tyrimus, arba atliekant ar atlikus žvalgomuosius archeologinius tyrimus iškilo būtinybė atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus, tyrėjas šio Aprašo nustatyta tvarka turi pateikti prašymą išduoti naują Leidimą.

 

Leidimų išdavimas skubos tvarka

 

35. Leidimas gali būti išduodamas skubos tvarka, kai:

35.1. vykdomi ar numatomi vykdyti neatidėliotini su žemės kasimu susiję stichinių nelaimių, ekstremalių situacijų ar įvykių padarinių, inžinierinių tinklų avarijų likvidavimo darbai;

35.2. kitais skubiais atvejais, kai tam pritarė Departamento direktorius arba Departamento teritorinio padalinio vedėjas.

36. Aprašo 35.1 ir 35.2 punktuose numatytais atvejais tyrėjas gali pradėti vykdyti archeologinius tyrimus be išduoto Leidimo, tačiau apie juos ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroniniu paštu adresu mak@heritage.lt ar kitu būdu turi informuoti sekretorių ir adresu mak@heritage.lt elektroniniu formatu pateikti Departamentui prašymą (1 priedas) bei Projektą. Prašyme nurodoma, kad Leidimą prašoma išduoti skubos tvarka. Tyrėjui nusprendus, prašymas ir Projektas šiame punkte nurodytais terminais taip pat gali būti pristatomi į Departamentą. Prašymas ir Projektas turi būti pasirašyti tyrėjo. Sekretorius gautą prašymą ir Projektą elektroniniu paštu ne vėliau kaip kitą darbo dieną nusiunčia Departamento teritoriniam padaliniui, kurio veiklos teritorijoje numatomi archeologiniai tyrimai (padaliniui gali perduoti ir per DVS „Avilys“) ir Komisijos pirmininkui. Departamento teritoriniai padaliniai, gavę prašymus ir Projektus, gali per 1 darbo dieną elektroniniu paštu adresu mak@heritage.lt ar per DVS „Avilys“ pateikti motyvuotas pastabas, jeigu jų turi, dėl planuojamų atlikti archeologinių tyrimų Projekto. Sekretorius šias pastabas jų gavimo dieną persiunčia Komisijos pirmininkui.

37. Komisijos pirmininkas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo ir Projekto jam išsiuntimo elektroniniu paštu dienos priima vieną iš Aprašo 26.1, 26.2, 26.4 punkte numatytų sprendimų ir sprendimo priėmimo dieną elektroniniu paštu adresu mak@heritage.lt informuoja sekretorių. Komisijos pirmininkas privalo vertinti ir Departamento teritorinių padalinių pateiktas pastabas bei dėl jų pasisakyti.

38. Komisijos pirmininkas gali sekretoriui pavesti gautą prašymą bei Projektą elektroniniu paštu išsiųsti Komisijos nariams ir skubiai svarstyti balsuojant Komisijai posėdyje arba elektroniniu būdu. Svarstant prašymą ir Projektą Komisijoje taikomos Aprašo 22–27 punktuose nustatytos procedūros, tačiau jos Komisijos pirmininko trumpinamos ir šiuo atveju vienas iš Aprašo 26 punkte numatytų sprendimų turi būti priimamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo ir Projekto išsiuntimo Komisijos nariams dienos. Priimdami sprendimą Komisijos nariai privalo vertinti ir Departamento teritorinių padalinių pateiktas pastabas bei dėl jų pasisakyti.

39. Priėmus Aprašo 26.1 punkte nurodytą sprendimą, sekretorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną išduoda ir įregistruoja Leidimą, o jo kopiją Leidimo įregistravimo dieną elektroniniu paštu elektroniniu formatu išsiunčia tyrėjui (jeigu tyrėjui Leidimas nebuvo įteiktas kitu būdu) ir Departamento teritoriniam padaliniui, kurio veiklos teritorijoje numatomi archeologiniai tyrimai (padaliniui gali perduoti ir per DVS „Avilys“). Priėmus Aprašo 26.2 punkte nurodytą sprendimą, sekretorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną tyrėjui pateikia Komisijos pastabas, pagal kurias turi būti pataisytas Projektas. Tyrėjas per 1 darbo dieną nuo Komisijos pastabų gavimo dienos pagal Komisijos pastabas pataisytą Projektą elektroninio pašto adresu mak@heritage.lt pateikia sekretoriui, kuris, patikrinęs, ar Projektas pataisytas pagal visas pastabas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną išduoda ir įregistruoja Leidimą, o jo kopiją elektroniniu paštu elektroniniu formatu Leidimo įregistravimo dieną išsiunčia tyrėjui (jeigu tyrėjui Leidimas nebuvo įteiktas kitu būdu) ir Departamento teritoriniam padaliniui, kurio veiklos teritorijoje numatomi archeologiniai tyrimai (padaliniui gali perduoti ir per DVS „Avilys“). Departamento teritorinis padalinys apie išduotą Leidimą informuoja atitinkamos savivaldybės administraciją.

Pagal Aprašo 26.4 punktą neaprobavus projekto arba tyrėjui per 1 darbo dieną nepataisius Projekto pagal visas pateiktas pastabas, sekretorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroniniu paštu ar tyrėjo pasirinktu būdu praneša prašymą pateikusiam tyrėjui, kad Leidimas jam skubos tvarka nebus išduotas, nurodydamas priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką. Neišdavus Leidimo skubos tvarka, tyrėjas privalo pradėtus archeologinius tyrimus nuo sekretoriaus nurodytos datos nutraukti ir Archeologinio paveldo tvarkybos reglamente nustatyta tvarka parengti ir pateikti iki nutraukimo atliktų archeologinių tyrimų ataskaitą. Pašalinęs Komisijos ar jos pirmininko (jeigu jis priėmė sprendimą pagal Aprašo 37 punktą) nurodytus trūkumus tyrėjas gali pakartotinai kreiptis dėl Leidimo išdavimo skubos tvarka.

 

III. ATSISAKYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ

 

40. Leidimą išduoti atsisakoma šiais atvejais:

40.1. tyrėjas neatitinka šio Aprašo 3 punkto reikalavimų;

40.2. tyrėjas nepatikslino pateiktų dokumentų Aprašo nustatyta tvarka;

40.3. Komisija priėmė Aprašo 26.3 nurodytą sprendimą. Tyrėjas, pataisęs Projektą pagal Komisijos pastabas, gali teikti jį pakartotinai svarstyti Aprašo nustatyta tvarka;

40.4. Komisija priėmė Aprašo 26.4 punkte nurodytą sprendimą;

40.5. Projekto Aprašo 37 ir 38 punktuose numatytais atvejais neaprobavo Komisija ar jos pirmininkas;

40.6. tyrėjas šio Aprašo ir Archeologinio paveldo tvarkybos reglamento nustatytais atvejais ir tvarka yra neatsiskaitęs už archeologinius tyrimus, taip pat ir už Leidimus, pagal Aprašo 7 punktą išduotus ar pratęstus po lapkričio 30 d.;

40.7. tyrėjas už ankstesnių metų archeologinius tyrimus nėra pateikęs mokslinės informacijos leidiniui „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“;

40.8. tyrėjas nėra perdavęs archeologinių radinių muziejui pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams taisykles, patvirtintas Kultūros ministro 2005 vasario 25 d. įsakymu Nr. ĮV-66 (Žin., 2005, Nr. 30-960);

40.9. tyrėjui einamaisiais metais kartu paėmus jau išduota 10 Leidimų vykdyti detaliuosius ir žvalgomuosius archeologinius tyrimus, už kuriuos jis dar neatsiskaitė. Leidimų vykdyti archeologinius žvalgymus skaičius einamaisiais metais neribojamas;

40.10. tyrėjas atšaukia savo prašymą išduoti Leidimą;

40.11. Departamentas motyvuotai nepritaria numatomiems žemės judinimo darbams;

40.12. tyrėjas atliko archeologinius tyrimus be Leidimo (išskyrus Aprašo 36 punkte numatytąjį  atvejį). Tyrėjas, atlikęs archeologinius tyrimus be Leidimo, dėl naujo Leidimo išdavimo gali kreiptis ne anksčiau kaip po 2 metų nuo atsiskaitymo Archeologinio paveldo tvarkybos reglamento nustatyta tvarka už be Leidimo atliktus archeologinius tyrimus dienos;

40.13. prieš išduodant Leidimą Departamentas gauna oficialią informaciją, kad tyrimams prieštarauja archeologinių tyrimų vietos valdytojas ar saugomos teritorijos direkcija (kai archeologinius tyrimai vykdomi saugomoje teritorijoje), ar valstybės ar savivaldybės institucija, teisės aktų nustatyta tvarka išduodanti leidimus, pritarimus ar derinimus, be kurių archeologinių tyrimų konkrečiu atveju vykdyti nebus galimybių, ar tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija, arba vyksta teisminiai ginčai, kurių išsprendimas turės tiesioginės įtakos numatomiems atlikti archeologiniams tyrimams, ir oficialią informaciją patikrinęs sekretorius įsitikina, kad yra objektyvių kliūčių išduoti Leidimą;

40.14. neužtikrinamos archeologiniams tyrimams atlikti būtinos sąlygos – teigiama tyrimų aplinkos temperatūra ir neįšalęs gruntas tyrimų vietoje;

40.15. tyrėjas ar archeologinių tyrimų grupės narys neatitinka Aprašo 3 ir 33 punktuose nustatytų reikalavimų;

40.16. tyrėjo ar archeologinių tyrimų grupės nario atestate nurodyta nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto kvalifikacinė kategorija nesuteikia teisės jam vykdyti archeologinius tyrimus pasirinktoje tyrimų vietoje;

40.17. dėl tyrėjo kaltės nėra sutvarkytos anksčiau jo vykdytų archeologinių tyrimų vietos Archeologinio paveldo tvarkybos reglamento nustatyta tvarka.

41. Atsisakius išduoti Leidimą, sekretorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai elektroniniu paštu arba tyrėjo pasirinktu būdu praneša prašymą pateikusiam tyrėjui, nurodydamas priežastis, dėl kurių Leidimas neišduotas ir sprendimo apskundimo tvarką.

 

IV. LEIDIMŲ GALIOJIMO PRATĘSIMAS

 

42. Leidimų galiojimas gali būti pratęstas iki kitų metų lapkričio 30 d., jeigu užtikrinamos archeologiniams tyrimams atlikti būtinos sąlygos – teigiama tyrimų aplinkos temperatūra ir neįšalęs gruntas tyrimų vietoje. Pratęsiamas tik tų Leidimų galiojimas, kurių galiojimo terminas prašymo pratęsti Leidimo galiojimą gavimo Departamente dieną dar nepasibaigęs. Jeigu Leidimo galiojimo terminas pasibaigęs, tyrėjas gali kreiptis su prašymu išduoti naują Leidimą šiame Apraše nustatyta tvarka.

43. Tyrėjas Departamentui pateikia prašymą pratęsti Leidimo galiojimą (2 priedas). Rekomenduojama tokį prašymą pateikti likus ne mažiau kaip 11 darbo dienų iki Leidimo galiojimo termino pabaigos. Prašyme tyrėjas pateikia išsamią informaciją, kaip bus užtikrinamos tyrimams atlikti būtinos sąlygos, esant neigiamai aplinkos oro temperatūrai ir įšalusiam gruntui, prie prašymo pridedamas pagal Leidimą, kurio galiojimą prašoma pratęsti, jau atliktų archeologinių tyrimų suvestinis planas, ištirtų vietų fotonuotrauka (-os), trumpas jau atliktos tyrimų dalies rezultatų aprašymas bei archeologinių tyrimų užsakovo raštiškas patvirtinimas, kad jis įsipareigoja imtis priemonių (nurodant konkrečias priemones), užtikrinančių būtinas archeologiniams tyrimams atlikti sąlygas – teigiamą temperatūrą tyrimų aplinkoje ir neįšalusį gruntą tyrimų vietoje. Prašymas turi būti pasirašytas tyrėjo. Prašymas su priedais pateikiamas Departamentui elektroniniu formatu elektroninio pašto adresu mak@heritage.lt arba tyrėjo pasirinktu būdu.

44. Leidimo galiojimas pratęsiamas arba motyvuotai atsisakoma jo galiojimą pratęsti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo Departamente dienos.

45. Jeigu tyrėjas pateikė prašymą, neatitinkantį Aprašo 43 punkte nustatytų sudėties ir įforminimo reikalavimų, apie tai sekretorius ne vėliau kaip per 2 darbo dienas elektroniniu paštu ar tyrėjo pasirinktu būdu praneša tyrėjui ir jam nustato ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų terminą prašymui patikslinti. Tokiu atveju terminas, per kurį turi būti nuspręsta dėl Leidimo galiojimo pratęsimo, skaičiuojamas nuo tos dienos, kai gautas patikslintas prašymas. Jeigu tyrėjas per sekretoriaus nustatytą terminą prašymo nepatikslino, prašymas nebenagrinėjamas, apie tai elektroniniu paštu ar tyrėjo pasirinktu būdu sekretorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoja tyrėją, nurodydamas sprendimo apskundimo tvarką.

46. Gavęs aprašo 43 punkte nustatytus sudėties ir įforminimo reikalavimus atitinkantį prašymą, sekretorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną jį elektroniniu paštu nusiunčia Departamento teritoriniam padaliniui, kurio veiklos teritorijoje Leidimas suteikia teisę atlikti archeologinius tyrimus (padaliniui gali perduoti ir per DVS „Avilys“) ir Komisijos nariams. Departamento teritorinis padalinys savo pastabas, pasiūlymus dėl Leidimo pratęsimo, jeigu jų turi, per 2 darbo dienas gali elektroninio pašto adresu mak@heritage.lt pateikti sekretoriui (gali perduoti ir per DVS „Avilys“), kuris gavimo dieną elektroniniu paštu juos išsiunčia Komisijos nariams.

47. Svarstant prašymą ir Projektą Komisijoje taikomos Aprašo 22–27 punktuose nustatytos procedūros, tačiau jos Komisijos pirmininko trumpinamos ir galutinis sprendimas dėl rekomendacijos pratęsti Leidimo galiojimą arba jo nepratęsti Komisijos turi būti priimamas ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo prašymo išsiuntimo Komisijos nariams dienos. Priimdami sprendimą Komisijos nariai privalo vertinti ir Departamento teritorinių padalinių pateiktas pastabas, pasiūlymus bei dėl jų pasisakyti.

48. Komisija, priimdama sprendimą rekomenduoti ar nerekomenduoti pratęsti Leidimo galiojimą, įvertina tai, ar bus užtikrinamos archeologiniams tyrimams atlikti būtinos sąlygos.

49. Leidimų galiojimas gali būti pratęsiamas, jeigu jį pratęsti rekomenduoja Komisija. Nusprendus pratęsti Leidimo galiojimą, sekretorius apie tai elektroniniu paštu arba tyrėjo pasirinktu būdu ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoja tyrėją ir Departamento teritorinį padalinį, kurio veiklos teritorijoje numatomi archeologiniai tyrimai (padalinį gali informuoti per DVS „Avilys“).

50. Jeigu Aprašo 30 ir 31 punktuose nurodytais atvejais tyrėjui buvo įteiktas Leidimo originalas, Komisijai priėmus sprendimą rekomenduoti pratęsti Leidimo galiojimą tyrėjas pašto korespondencijos siunta ar tyrėjo pasirinktu būdu pristato Leidimo originalą į Departamentą. Sekretorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo originalo gavimo dienos Leidimo originalo egzemplioriuje įrašo datą, iki kurios pratęsiamas Leidimo galiojimas, savo pareigas, vardą, pavardę bei pasirašo, šalia parašo įrašydamas pasirašymo datą. Datą, iki kurios pratęsiamas Leidimo galiojimas, sekretorius nurodo ir Leidimų DB. Sekretorius, pratęsęs Leidimą, jo originalą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiunčia tyrėjo nurodytu pašto adresu registruota pašto korespondencijos siunta arba pasirašytinai įteikia atvykusiam tyrėjui ar jo atstovui. Leidimo su pratęsimo žyma kopiją sekretorius palieka Departamente, ji DVS „Avilys“ prijungiama prie registruoto Leidimo.

51. Jeigu Leidimo originalas nebuvo įteiktas tyrėjui ir yra saugomas Departamente, Komisijai priėmus sprendimą rekomenduoti pratęsti Leidimo galiojimą sekretorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną Leidimo originalo egzemplioriuje įrašo datą, iki kurios pratęsiamas Leidimo galiojimas, savo pareigas, vardą, pavardę bei pasirašo, šalia parašo įrašydamas pasirašymo datą. Datą, iki kurios pratęsiamas Leidimo galiojimas, sekretorius nurodo ir Leidimų DB. Leidimo su pratęsimo žyma kopija DVS „Avilys“ prijungiama prie registruoto Leidimo.

52. Sekretorius Leidimo, kurio galiojimas pratęstas, kopiją elektroniniu formatu elektroniniu paštu ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pratęsimo dienos išsiunčia Departamento teritoriniam padaliniui, kurio veiklos teritorijoje Leidimas suteikia teisę atlikti archeologinius tyrimus (padaliniui gali perduoti per DVS „Avilys“). Departamento teritorinis padalinys apie Leidimo galiojimo pratęsimą informuoja atitinkamos savivaldybės administraciją.

53. Leidimo galiojimą pratęsti atsisakoma, jeigu:

53.1. prašymo pratęsti Leidimo galiojimą gavimo Departamente dieną Leidimo galiojimo terminas jau pasibaigęs;

53.2. neužtikrinamos archeologiniams tyrimams atlikti būtinos sąlygos;

53.3. tyrėjas atšaukia savo prašymą pratęsti Leidimo galiojimą;

53.4. Departamentas motyvuotai nepritaria Leidimo galiojimo pratęsimui;

53.5. Departamentas gauna oficialią informaciją, kad Leidimo pratęsimui prieštarauja archeologinių tyrimų vietos valdytojas ar saugomos teritorijos direkcija (kai archeologinius tyrimai vykdomi saugomoje teritorijoje), ar valstybės ar savivaldybės institucija, teisės aktų nustatyta tvarka  išduodanti leidimus, pritarimus ar derinimus, be kurių archeologinių tyrimų konkrečiu atveju vykdyti nebus galimybių, ar tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija, arba vyksta teisminiai ginčai,  kurių išsprendimas turės tiesioginės įtakos numatomiems atlikti archeologiniams tyrimams, ir patikrinęs oficialią informaciją sekretorius įsitikina, kad minėtų subjektų prieštaravimai yra pagrįsti ir yra objektyvių kliūčių pratęsti Leidimo galiojimą.

54. Atsisakius pratęsti Leidimo galiojimą, sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai elektroniniu paštu arba tyrėjo pasirinktu būdu praneša prašymą pateikusiam tyrėjui, nurodydamas priežastis, dėl kurių atsisakyta pratęsti Leidimo galiojimą ir sprendimo apskundimo tvarką. Nepratęsus Leidimo galiojimo be Leidimo toliau vykdyti archeologinius tyrimus draudžiama.

 

V. LEIDIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS

 

55. Leidimo galiojimas gali būti sustabdomas, jeigu Departamento valstybės tarnautojai nustato, kad:

55.1. archeologiniai tyrimai vykdomi ne aprobuotame Projekte numatytose vietose ir ne pagal Projekte numatytą tyrimų pobūdį;

55.2. baigėsi tyrėjui išduoto nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos archeologinių tyrimų specializacijos specialisto atestato galiojimas;

55.3. Leidimą gavęs tyrėjas archeologinių tyrimų metu pažeidė įstatymų, kitų teisės aktų, susijusių su kultūros paveldo apsauga, šio Aprašo, Archeologinio paveldo tvarkybos reglamento ar Leidime nustatytus papildomus paveldosaugos reikalavimus;

55.4. archeologinių tyrimų metu iškilo greta esančių kultūros paveldo objektų sužalojimo ar praradimo grėsmė;

55.5. archeologinių tyrimų metu tiriamoje vietoje neužtikrinama ar nepakankamai užtikrinama atidengtų archeologinių struktūrų, radinių, žmonių palaikų apsauga nuo vandalizmo, vagysčių ar gamtinių stichijų poveikio;

55.6. gautas motyvuotas trečiųjų asmenų skundas ar pranešimas dėl pažeistų teisės aktų, teisių ir teisėtų interesų, atliekant archeologinius tyrimus ir Departamento atliekamas skundo ar pranešimo tyrimas;

55.7. Departamentas gauna oficialią informaciją, kad tyrimams prieštarauja archeologinių tyrimų vietos valdytojas ar saugomos teritorijos direkcija (kai archeologinius tyrimai vykdomi saugomoje teritorijoje), ar valstybės ar savivaldybės institucija, teisės aktų nustatyta tvarka  išduodanti leidimus, pritarimus, derinimus, be kurių archeologinių tyrimų konkrečiu atveju vykdyti nėra galimybių, ar tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija, arba vyksta teisminiai ginčai, kurių išsprendimas turės tiesioginės įtakos vykdomiems archeologiniams tyrimams, ir ją patikrinęs sekretorius įsitikina, kad minėtų subjektų prieštaravimai yra pagrįsti ir yra objektyvių kliūčių vykdyti archeologinius tyrimus;

55.8. gautas motyvuotas Departamento teritorinio padalinio, kurio veiklos teritorijoje numatyti ar vykdomi archeologiniai tyrimai, prašymas;

55.9. neužtikrinamos tyrimams būtinos sąlygos – teigiama tyrimų aplinkos temperatūra ir neįšalęs gruntas.

56. Leidimo galiojimas sustabdomas sekretoriaus teikimu, Departamento direktoriaus įsakymu. Dėl Leidimo galiojimo sustabdymo gali būti kreipiamasi Komisijos nuomonės.

57. Apie priimtą sprendimą sustabdyti Leidimo galiojimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną sekretorius elektroniniu paštu praneša Departamento teritoriniam padaliniui, kurio veiklos teritorijoje išduotas Leidimas suteikia teisę vykdyti archeologinius tyrimus (padalinį gali informuoti per DVS „Avilys“) bei elektroniniu paštu ar tyrėjo pasirinktu būdu Leidimą gavusiam tyrėjui, kuriam nurodomos Leidimo sustabdymo priežastys ir sprendimo apskundimo tvarka. Tyrėjui nurodomas terminas, iki kurio būtina pašalinti pažeidimus (jeigu jie padaryti) bei tyrėjas įspėjamas, kad Leidimo galiojimas bus panaikintas, jeigu per nustatytą terminą pažeidimai nebus pašalinti. Apie Leidimo galiojimo sustabdymą sekretorius pažymi leidimų DB. Departamento teritorinis padalinys apie sustabdytą Leidimo galiojimą informuoja atitinkamos savivaldybės administraciją.

58. Pašalinęs pažeidimus, Leidimą gavęs tyrėjas apie tai elektroninio paštu adresu mak@heritage.lt ar tyrėjo pasirinktu būdu informuoja Departamentą, kurio valstybės tarnautojai patikrina, ar pažeidimai pašalinti.

59. Nebelikus Aprašo 55 punkte numatytų Leidimo sustabdymo pagrindų, Leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas Departamento direktoriaus įsakymu, kurį rengia ir teikia sekretorius. Dėl Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo gali būti kreipiamasi Komisijos nuomonės.

60. Apie priimtą sprendimą panaikinti Leidimo galiojimo sustabdymą sekretorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroniniu paštu praneša Departamento teritoriniam padaliniui, kurio veiklos teritorijoje Leidimas suteikia teisę atlikti archeologinius tyrimus (padalinį gali informuoti per DVS „Avilys“), bei elektroniniu paštu ar tyrėjo pasirinktu būdu Leidimą gavusiam tyrėjui. Apie Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimą sekretorius pažymi leidimų DB. Departamento teritorinis padalinys apie Leidimo sustabdymo panaikinimą informuoja atitinkamos savivaldybės administraciją.

 

VI. LEIDIMŲ GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

61. Leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu Departamento valstybės tarnautojai nustato, kad:

61.1. Leidimo išdavimo metu buvusios, bet tuo metu nežinomos aplinkybės, dėl kurių Leidimas negalėjo būti išduotas;

61.2. Leidimą gavęs tyrėjas, kuriam išduoto Leidimo galiojimas yra sustabdytas, per nustatytą terminą nepašalina pažeidimų;

61.3. Leidimą gavęs tyrėjas, kuriam išduoto Leidimo galiojimas yra sustabdytas, toliau vykdo archeologinius tyrimus;

61.4. tyrėjas pateikia Departamentui prašymą panaikinti jam išduoto Leidimo galiojimą;

61.5. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo komisija panaikina tyrėjui išduotą nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos archeologinių tyrimų specializacijos specialisto atestatą;

61.6. tyrėjas archeologinių tyrimų metu pažeidė įstatymų, kitų teisės aktų, susijusių su kultūros paveldo apsauga, šio Aprašo, Archeologinio paveldo tvarkybos reglamento ar Leidime nustatytus papildomus paveldosaugos reikalavimus ir Departamento direktoriaus sudaryta komisija nustato, kad dėl šio pažeidimo padaryta žala kultūros paveldo objektui ar vietovei;

61.7. tyrėjas, kuriam išduotas Leidimas, nesutinka laikytis Leidime nustatytų papildomų paveldosaugos reikalavimų archeologinių tyrimų metu.

62. Leidimo galiojimas panaikinamas Departamento direktoriaus įsakymu, kurį rengia ir teikia sekretorius. Dėl Leidimo galiojimo panaikinimo gali būti kreipiamasi Komisijos nuomonės.

63. Apie priimtą sprendimą panaikinti Leidimo galiojimą sekretorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroniniu paštu praneša Departamento teritoriniam padaliniui, kurio veiklos teritorijoje Leidimas suteikia teisę atlikti archeologinius tyrimus (padalinį gali informuoti per DVS „Avilys“) bei elektroniniu paštu ar tyrėjo pasirinktu būdu Leidimą gavusiam tyrėjui. Departamento teritorinis padalinys apie Leidimo galiojimo panaikinimą informuoja atitinkamos savivaldybės administraciją.

64. Tyrėjas, kuriam išduoto Leidimo galiojimas panaikinamas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos apie Leidimo panaikinimą gavimo dienos privalo grąžinti (atsiųsti registruota pašto korespondencijos siunta ar pristatyti tyrėjo pasirinktu būdu) jam išduoto Leidimo originalą Departamentui. Leidimus, kurių galiojimas panaikintas, sekretorius perbraukia įstrižais brūkšniais ir ant Leidimų pirmųjų pusių užrašo „Galiojimas panaikintas“, nurodo Departamento direktoriaus įsakymo datą ir numerį, savo pareigas, vardą, pavardę bei pasirašo, šalia parašo įrašydamas pasirašymo datą. Leidimo su galiojimo panaikinimo žyma kopija DVS „Avilys“ prijungiama prie registruoto Leidimo. Už iki Leidimo galiojimo panaikinimo atliktus archeologinius tyrimus tyrėjas Archeologinio paveldo tvarkybos reglamento nustatyta tvarka privalo parengti ir pateikti archeologinių tyrimų ataskaitą ir šio reglamento nustatytais atvejais sutvarkyti tyrimų vietą.

 

VII. LEIDIMŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMAS

 

65. Tyrėjui, praradusiam Leidimą, Departamentui elektroninio pašto adresu mak@heritage.lt ar raštu pateikus prašymą su paaiškinimu apie praradimo priežastis, sekretorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda Leidimo dublikatą (toliau – dublikatas) su žyma „Dublikatas“. Dublikatą pasirašo ir įregistruoja sekretorius. Dublikatas pildomas vienu egzemplioriumi.

66. Sekretorius dublikatą elektroniniu formatu elektroniniu paštu kitą darbo dieną po dublikato įregistravimo dienos išsiunčia tyrėjui ir Departamento teritoriniam padaliniui, kurio veiklos teritorijoje Leidimas suteikia teisę atlikti archeologinius tyrimus. Departamento teritorinis padalinys apie išduotą dublikatą informuoja atitinkamos savivaldybės administraciją.

67.  Jeigu tyrėjas ar jo atstovas atvyksta į Departamentą atsiimti dublikato, dublikato originalas įteikiamas jam, o kopija paliekama Departamente.

Jeigu tyrėjas elektroniniu paštu adresu mak@heritage.lt ar tyrėjo pasirinktu būdu pateikia sekretoriui prašymą gauti dublikatą pašto korespondencijos siunta nurodytu pašto adresu, sekretorius dublikatą tyrėjui išsiunčia registruota pašto korespondencijos siunta ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroniniu paštu informuoja tyrėją. Dublikato kopija paliekama Departamente.

 

VIII. PROJEKTŲ KEITIMAS AR PAPILDYMAS

 

68. Iškilus būtinybei pakeisti ar papildyti archeologinių tyrimų apimtis arba vietas, tyrimų metodiką, numatytas Komisijos aprobuotame Projekte, nekeičiant archeologinių tyrimų pobūdžio, tyrėjas Departamentui pateikia prašymą (3 priedas) bei Projekto pakeitimo ar papildymo projektą (toliau – pakeitimo ar papildymo projektas). Prašymas ir pakeitimo ar papildymo projektas turi būti pasirašytas tyrėjo. Pakeitimo ar papildymo projektas rengiamas, vadovaujantis Archeologinio paveldo tvarkybos reglamente Projekto rengimui nustatytais reikalavimais.

69. Prašymas ir pakeitimo ar papildymo projektas pateikiami Aprašo 13–14 punktuose nustatyta tvarka, jų svarstymas organizuojamas ir vyksta Aprašo 15–27 punktuose nustatyta tvarka.

70. Aprašo 26 punkte nurodyti sprendimai dėl pakeitimo ar papildymo projekto turi būti priimti ir prašymą pateikęs tyrėjas informuotas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir pakeitimo ar papildymo projekto gavimo Departamente dienos.

71. Komisijai priėmus Aprašo 26.1 punkte nurodytą sprendimą sekretorius apie jį elektroniniu paštu ar tyrėjo pasirinktu būdu per 3 darbo dienas informuoja tyrėją ir elektroniniu paštu Departamento teritorinį padalinį, kurio veiklos teritorijoje pagal pakeitimo ar papildymo projektą numatomi archeologiniai tyrimai (padalinį gali informuoti per DVS „Avilys“). Departamento teritorinis padalinys informuoja atitinkamos savivaldybės administraciją. Sekretorius Komisijos aprobuotą pakeitimo ar papildymo projektą patalpina Leidimų DB, kurioje nurodo jo aprobavimo datą.

72. Komisijai priėmus 26.2 punkte nurodytą sprendimą, sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie šį sprendimą elektroniniu paštu ar tyrėjo pasirinktu būdu informuoja tyrėją, pateikdamas Komisijos pastabas. Pagal Komisijos pastabas pataisytą, pasirašytą pakeitimo ar papildymo projektą tyrėjas pateikia elektroniniu paštu adresu mak@heritage.lt. Sekretorius patikrina, ar pakeitimo ar papildymo projektas pataisytas pagal visas Komisijos pastabas. Jeigu pakeitimo ar papildymo projektas pataisytas pagal visas Komisijos pastabas, apie tai sekretorius daro įrašą pakeitimo ar papildymo projekto svarstymo protokole. Tyrėjui pataisius pakeitimo ar papildymo projektą pagal visas Komisijos pastabas, sekretorius elektroniniu paštu ar tyrėjo pasirinktu būdu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas praneša tyrėjui, kad jis turi teisę pradėti vykdyti archeologinius tyrimus pagal pakeitimo ar papildymo projektą, taip pat elektroniniu paštu informuoja Departamento teritorinį padalinį, kurio veiklos teritorijoje pagal pakeitimo ar papildymo projektą numatomi archeologiniai tyrimai (padalinį gali informuoti per DVS „Avilys“). Departamento teritorinis padalinys informuoja atitinkamos savivaldybės administraciją. Sekretorius aprobuotą pakeitimo ar papildymo projektą patalpina Leidimų DB, kurioje nurodo jo aprobavimo datą.

73. Jeigu sekretorius nustato, kad tyrėjas nepataisė pakeitimo ar papildymo projekto pagal visas Komisijos pastabas, jis apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas elektroniniu paštu ar tyrėjo pasirinktu būdu informuoja tyrėją, nurodydamas, į kurias Komisijos pastabas tyrėjas neatsižvelgė, bei sprendimą, kad tyrėjui nesuteikiama teisė vykdyti archeologinius tyrimus pagal pateiktą pakeitimo ar papildymo projektą ir šio sprendimo apskundimo tvarką.

74. Komisijai priėmus Aprašo 26.3 nurodytą sprendimą, sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas elektroniniu paštu ar tyrėjo pasirinktu būdu informuoja tyrėją, nurodydamas priežastis, Komisijos pastabas bei sprendimą, kad tyrėjui nesuteikiama teisė vykdyti archeologinių tyrimų pagal pateiktą pakeitimo ar papildymo projektą ir šio sprendimo apskundimo tvarką. Tyrėjas, pataisęs pakeitimo ar papildymo projektą pagal visas Komisijos pastabas, gali teikti jį pakartotinai svarstyti Aprašo 13 ir 14 punktuose nustatyta tvarka.

75. Komisijai priėmus Aprašo 26.4 nurodytą sprendimą, sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas elektroniniu paštu ar tyrėjo pasirinktu būdu informuoja tyrėją, nurodydamas priežastis, Komisijos pastabas bei sprendimą, kad tyrėjui nesuteikiama teisė vykdyti archeologinius tyrimus pagal pateiktą pakeitimo ar papildymo projektą ir šio sprendimo apskundimo tvarką.

76. Pakeitimo ar papildymo projektą aprobuoti atsisakoma, jeigu:

76.1. jis neatitinka Archeologinio paveldo tvarkybos reglamente Projektui nustatytų reikalavimų arba paveldosaugos reikalavimų;

76.2. pakeitimo ar papildymo projektui motyvuotai nepritaria Departamento teritorinis padalinys, kurio veiklos teritorijoje pakeitimo projekte numatyti archeologiniai tyrimai;

76.3. tyrėjas atšaukia savo prašymą;

76.4. Departamentas gauna oficialią informaciją, kad pakeitimo ar papildymo projektui prieštarauja archeologinių tyrimų vietos valdytojas ar saugomos teritorijos direkcija (kai archeologinius tyrimai vykdomi saugomoje teritorijoje), ar valstybės ar savivaldybės institucija, teisės aktų nustatyta tvarka  išduodanti leidimus, pritarimus ar derinimus, be kurių archeologinių tyrimų konkrečiu atveju vykdyti nebus galimybių arba vyksta teisminiai ginčai, kurių išsprendimas turės tiesioginės įtakos pakeitimo ar papildymo projekte numatomiems atlikti archeologiniams tyrimams, ir ją patikrinęs sekretorius įsitikina, kad minėtų subjektų prieštaravimai yra pagrįsti ir yra objektyvių kliūčių vykdyti archeologinius tyrimus.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

77. Leidimą gavęs tyrėjas iki archeologinių tyrimų pradžios turi apie juos pranešti archeologinių tyrimų vietos valdytojui ir susitarti su juo dėl archeologinių tyrimų atlikimo sąlygų pagal Kultūros paveldo objektų ar vietovių apžiūros, būklės fiksavimo ir tyrimo atlikimo užtikrinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. ĮV-240 (Žin., 2005, Nr. 76-2766), bei pagal Departamento direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 6 d. įsakymą Nr. Į‑290 „Dėl besąlygiško sutikimo dėl fizinių ardomųjų tyrimų atlikimo formos patvirtinimo“ (Žin., 2008, 92-3680).

78. Kai kitų teisės aktų nustatytais atvejais turi būti gauti archeologinių tyrimų vietos valdytojų sutikimai, saugomų teritorijų direkcijų sutikimai (kai archeologinius tyrimus numatoma vykdyti saugomoje teritorijoje), kiti valstybės ar savivaldybės institucijų leidimai, pritarimai, suderinimai, tyrėjas privalo pats pasirūpinti jų gavimu prieš pradėdamas archeologinius tyrimus.

79. Tyrėjas tyrimų užsakovui, vietos valdytojui ar kompetentingoms valstybės ar savivaldybės institucijoms paprašius turi juos supažindinti su išduotu Leidimu, Projektu, pakeitimo ar papildymo projektu.

80. Jeigu archeologiniai tyrimai pagal išduotą Leidimą nevykdyti, tyrėjas grąžina Leidimą Archeologinio paveldo tvarkybos reglamento nustatyta tvarka.

81. Draudžiama vykdyti archeologinius tyrimus be Leidimo ir patikėti juos vykdyti ne archeologinių tyrimų grupės nariams.

82. Prašymai, Projektai ir jų pakeitimo ar papildymo projektai, Leidimai, Komisijos protokolai su priedais, atsakymai pareiškėjams registruojami DVS „Avilys“. Informaciją apie Leidimo išdavimą, Leidimo galiojimo sustabdymą ir galiojimo sustabdymo panaikinimą, Leidimo galiojimo panaikinimą sekretorius taip pat skelbia portale www.verslovartai.lt.

83. Sekretorius arba Departamento direktoriaus įsakymu, kurį rengia sekretorius,  paskirtas Departamento valstybės tarnautojas ar darbuotojas kiekvieną mėnesį privalo atlikti Leidimų DB profilaktiką ir padaryti jos duomenų rezervinę kopiją.

84. Sekretorius arba Departamento direktoriaus įsakymu, kurį rengia sekretorius, paskirtas Departamento valstybės tarnautojas ar darbuotojas sekretoriui, Komisijos nariams, o pateikus prašymą ir Departamento valstybės tarnautojams bei savivaldybių administracijų valstybės tarnautojams, atliekantiems savivaldybės paveldosaugos padalinio funkcijas, suteikia prisijungimo prie Leidimų DB vartotojo vardus, slapyvardžius bei roles (teises Leidimų DB) ir pasirašytinai supažindina su reikalavimu, jog suteikti prisijungimo vardai, slapyvardžiai bei rolės negali būti atskleisti tretiesiems asmenims.

85. Nustačius, kad Leidimų DB vartotojas atskleidė prisijungimo prie Leidimų DB vartotojo vardus, slapyvardžius bei roles, sekretorius arba Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas Departamento valstybės tarnautojas ar darbuotojas nedelsdamas panaikina tokio asmens prisijungimo vardus ir slapyvardžius ir tarnybiniu pranešimu informuoja Departamento direktorių.

86. Teikiami Departamento direktoriui Aprašo pakeitimo projektai turi būti apsvarstyti Komisijoje ir teikiami kartu su Komisijos išvada. Pasiūlymus keisti Aprašą priima ir nagrinėja, Aprašo keitimą inicijuoja, Aprašo pakeitimo projektus rengia ir Komisijai bei Departamento direktoriui teikia sekretorius.

87. Prašymai, Leidimai, jų dublikatai, Projektai ir jų pakeitimo ar papildymo projektai saugomi Departamente Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

88. Leidimams išduoti reikalingų dokumentų blankų gamybą organizuoja Departamento Administracinis skyrius. Sekretorius organizuoja šio Aprašo patalpinimą Departamento ir Lietuvos archeologijos draugijos interneto svetainėje.

89. Informacija apie Komisijos veiklą teikiama Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymo (Žin., 2005, Nr. 139-5008) nustatyta tvarka.

90. Komisijos nariams už suteiktas intelektines paslaugas, fiziškai dalyvaujant Komisijos posėdžiuose Departamento Komisijai skirtose patalpose, apmokama pagal sudarytas intelektinių paslaugų teikimo sutartis, vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos komisijų ir tarybų ekspertų, bei ekspertų, kurie nėra komisijų, tarybų ar kitų kolektyviai veikiančių subjektų nariai, teikiamų nematerialaus pobūdžio (intelektinių) paslaugų apmokėjimo taisyklėmis, patvirtintomis Departamento direktoriaus 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. Į‑538 (Žin., 2010, Nr. 70-3520). Už svarstymus, kuriuose Komisijos nariai dalyvauja elektroniniu būdu, neapmokama, jeigu kitaip nenumatyta intelektinių paslaugų teikimo sutartyse.

91. Departamento sprendimai gali būti skundžiami Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui.

________________